Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 24. ožujka 2017.

28. ožujka 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 24. ožujka 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,4 mlrd. EUR na 282,9 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
23. ožujka 2017. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1,0 mlrd. USD 1,0 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,1 mlrd. EUR na 309,8 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) pala je za 1,7 mlrd. EUR na 1.111,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 43,1 mlrd. EUR na 221,5 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 11,3 mlrd. EUR na 77,9 mlrd. EUR. U srijedu, 22. ožujka 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 26,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 32,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 mlrd. EUR (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 508,9 mlrd. EUR (u odnosu na 491,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 15,8 mlrd. EUR na 1.878,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 24. ožujka 2017. Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 10,2 mlrd. EUR –0,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,2 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 215,2 mlrd. EUR +1,6 mlrd. EUR –1,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 24,0 mlrd. EUR +0,4 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora 73,8 mlrd. EUR +1,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.449,9 mlrd. EUR +14,5 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 99,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 38,1 mlrd. EUR na 946,2 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 382 061 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 326 385 1 748
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 844 −30
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 248 541 1 777
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 838 −184
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 453 744
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 453 744
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 586 816 6 315
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 32 682 6 168
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 553 809 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 325 147
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 82 497 −3 819
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 188 542 15 668
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 878 700 15 775
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 309 843 −106
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 410 0
9 Ostala imovina 232 035 −349
Ukupno imovina 3 877 037 20 123
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 111 196 −1 719
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 455 127 −20 516
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 946 222 −38 134
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 508 899 17 616
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 6 2
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 14 064 −1 261
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 340 873 43 016
  5.1 Opća država 221 500 43 075
  5.2 Ostale obveze 119 373 −60
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 153 472 607
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 014 1 523
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 12 025 −381
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 12 025 −381
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 263 0
10 Ostale obveze 230 982 −1 147
11 Računi revalorizacije 394 418 0
12 Kapital i pričuve 100 602 2
Ukupno obveze 3 877 037 20 123

Kontaktni podatci za medije