Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. marcu 2017

28. marca 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. marca 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,4 mld. EUR na 282,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
23. marca 2017 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,0 mld. USD 1,0 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 309,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,7 mld. EUR na 1 111,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 43,1 mld. EUR na 221,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 11,3 mld. EUR na 77,9 mld. EUR. V stredu 22. marca 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 26,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 32,7 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 508,9 mld. EUR (v porovnaní so 491,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 15,8 mld. EUR na 1 878,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 24. marcu 2017 Týždenná zmena: nákup Týždenná zmena: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 10,2 mld. EUR -0,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 6,2 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 215,2 mld. EUR +1,6 mld. EUR -1,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 24,0 mld. EUR +0,4 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 73,8 mld. EUR +1,5 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 449,9 mld. EUR +14,5 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 99,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 38,1 mld. EUR na 946,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 382 061 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 326 385 1 748
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 844 −30
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 248 541 1 777
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 838 −184
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 453 744
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 453 744
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 586 816 6 315
  5.1 Hlavné refinančné operácie 32 682 6 168
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 553 809 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 325 147
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 82 497 −3 819
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 188 542 15 668
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 878 700 15 775
  7.2 Ostatné cenné papiere 309 843 −106
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 410 0
9 Ostatné aktíva 232 035 −349
Aktíva spolu 3 877 037 20 123
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 111 196 −1 719
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 455 127 −20 516
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 946 222 −38 134
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 508 899 17 616
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 6 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 064 −1 261
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 340 873 43 016
  5.1 Verejná správa 221 500 43 075
  5.2 Ostatné záväzky 119 373 −60
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 153 472 607
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 014 1 523
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 025 −381
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 025 −381
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 263 0
10 Ostatné pasíva 230 982 −1 147
11 Účty precenenia 394 418 0
12 Základné imanie a rezervy 100 602 2
Pasíva spolu 3 877 037 20 123

Kontakt pre médiá