De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 maart 2017

21 maart 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 17 maart 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 282,5 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
16 maart 2017 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,9 miljard USD 1,0 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (passiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 309,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 1.112,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 35,9 miljard naar EUR 178,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 36,6 miljard naar EUR 89,2 miljard. Op woensdag 15 maart 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 23,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 26,5 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 491,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 525,5 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18,8 miljard naar EUR 1.862,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 17 maart 2017 Weekmutatie: aankopen Weekmutatie: aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,7 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 6,6 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 214,7 miljard +EUR 1,1 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 23,9 miljard +EUR 0,1 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 72,2 miljard +EUR 1,9 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.435,5 miljard +EUR 16,0 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 99,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 18 miljard naar EUR 984,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 382.061 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 324.637 −698
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.874 92
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 246.763 −790
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.022 −1.617
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.709 −977
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.709 −977
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 580.501 2.362
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 26.514 2.634
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 553.809 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 178 −272
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 86.316 3.651
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.172.874 19.075
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.862.925 18.760
  7.2 Overige waardepapieren 309.949 315
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.410 0
9 Overige activa 232.383 −4.737
Totaal activa 3.856.913 17.059
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.112.916 −844
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.475.643 −16.252
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 984.357 18.035
  2.2 Depositofaciliteit 491.283 −34.247
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −39
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 15.325 −27
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 297.858 40.763
  5.1 Overheid 178.425 35.912
  5.2 Overige verplichtingen 119.433 4.851
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 152.865 −4.121
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.491 −2.486
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.406 −383
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.406 −383
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.263 0
10 Overige passiva 232.129 408
11 Herwaarderingsrekeningen 394.418 0
12 Kapitaal en reserves 100.600 0
Totaal passiva 3.856.913 17.059

Contactpersonen voor de media