Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. marca 2017

21. marec 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. marca 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,6 milijarde EUR na 282,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
16. marec 2017 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,9 mrd USD 1,0 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 309,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 1.112,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 35,9 milijarde EUR na 178,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 36,6 milijarde EUR na 89,2 milijarde EUR. V sredo, 15. marca 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 23,9 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 26,5 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 491,3 milijarde EUR (v primerjavi s 525,5 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18,8 milijarde EUR na 1.862,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 17. marca 2017 Tedenska razlika – kupljeno Tedenska razlika – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 10,7 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 6,6 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 214,7 milijarde EUR +1,1 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 23,9 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 72,2 milijarde EUR +1,9 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.435,5 milijarde EUR +16,0 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 99,4 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 18 milijard EUR na 984,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 382.061 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 324.637 −698
  2.1 Terjatve do MDS 77.874 92
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 246.763 −790
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 33.022 −1.617
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.709 −977
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.709 −977
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 580.501 2.362
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 26.514 2.634
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 553.809 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 178 −272
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 86.316 3.651
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.172.874 19.075
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.862.925 18.760
  7.2 Drugi vrednostni papirji 309.949 315
8 Javni dolg v eurih 26.410 0
9 Druga sredstva 232.383 −4.737
Skupaj sredstva 3.856.913 17.059
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.112.916 −844
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.475.643 −16.252
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 984.357 18.035
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 491.283 −34.247
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −39
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 15.325 −27
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 297.858 40.763
  5.1 Sektor država 178.425 35.912
  5.2 Druge obveznosti 119.433 4.851
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 152.865 −4.121
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.491 −2.486
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.406 −383
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 12.406 −383
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.263 0
10 Druge obveznosti 232.129 408
11 Računi prevrednotenja 394.418 0
12 Kapital in rezerve 100.600 0
Skupaj obveznosti 3.856.913 17.059

Stiki za medije