Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. marts 2017

21. marts 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. marts 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,6 mia. euro til 282,5 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
16. marts 2017 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,9 mia. USD 1,0 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,3 mia. euro til 309,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,8 mia. euro til 1.112,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 35,9 mia. euro til 178,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 36,6 mia. euro til 89,2 mia. euro. Onsdag den 15. marts 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 23,9 mia. euro, og en ny på 26,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 491,3 mia. euro (mod 525,5 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18,8 mia. euro til 1.862,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 17. marts 2017 Ugentlig ændring – opkøb Ugentlig ændring – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 10,7 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 6,6 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 214,7 mia. euro +1,1 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 23,9 mia. euro +0,1 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 72,2 mia. euro +1,9 mia. euro -0,1 mia. euro
Opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor 1.435,5 mia. euro +16,0 mia. euro -
Securities Markets Programme 99,4 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 18 mia. euro til 984,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 382.061 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 324.637 −698
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.874 92
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 246.763 −790
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.022 −1.617
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.709 −977
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.709 −977
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 580.501 2.362
  5.1 Primære markedsoperationer 26.514 2.634
  5.2 Langfristede markedsoperationer 553.809 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 178 −272
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 86.316 3.651
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.172.874 19.075
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.862.925 18.760
  7.2 Andre værdipapirer 309.949 315
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.410 0
9 Andre aktiver 232.383 −4.737
Aktiver i alt 3.856.913 17.059
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.112.916 −844
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.475.643 −16.252
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 984.357 18.035
  2.2 Indlånsfacilitet 491.283 −34.247
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 −39
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 15.325 −27
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 297.858 40.763
  5.1 Offentlig forvaltning og service 178.425 35.912
  5.2 Andre forpligtelser 119.433 4.851
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 152.865 −4.121
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.491 −2.486
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.406 −383
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.406 −383
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.263 0
10 Andre forpligtelser 232.129 408
11 Revalueringskonti 394.418 0
12 Kapital og reserver 100.600 0
Passiver i alt 3.856.913 17.059

Medie- og pressehenvendelser