Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 17. martā

2017. gada 21. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 17. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 282.5 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2017. gada 16. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.9 mljrd. ASV dolāru 1.0 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 309.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 1 112.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 35.9 mljrd. euro (līdz 178.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 36.6 mljrd. euro (līdz 89.2 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 15. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 23.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 26.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 491.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 525.5 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18.8 mljrd. euro (līdz 1 862.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2017. gada 17. martā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.7 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.6 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 214.7 mljrd. euro +1.1 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 23.9 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 72.2 mljrd. euro +1.9 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 435.5 mljrd. euro +16.0 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 99.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 18 mljrd. euro (līdz 984.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 382 061 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 324 637 −698
  2.1 SVF debitoru parādi 77 874 92
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 246 763 −790
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 022 −1 617
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 709 −977
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 709 −977
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 580 501 2 362
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 26 514 2 634
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 553 809 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 178 −272
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 86 316 3 651
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 172 874 19 075
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 862 925 18 760
  7.2 Pārējie vērtspapīri 309 949 315
8 Valdības parāds euro 26 410 0
9 Pārējie aktīvi 232 383 −4 737
Kopā aktīvi 3 856 913 17 059
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 112 916 −844
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 475 643 −16 252
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 984 357 18 035
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 491 283 −34 247
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −39
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 15 325 −27
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 297 858 40 763
  5.1 Saistības pret valdību 178 425 35 912
  5.2 Pārējās saistības 119 433 4 851
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 152 865 −4 121
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 491 −2 486
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 406 −383
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12 406 −383
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 263 0
10 Pārējās saistības 232 129 408
11 Pārvērtēšanas konti 394 418 0
12 Kapitāls un rezerves 100 600 0
Kopā pasīvi 3 856 913 17 059

Kontaktinformācija presei