Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 marca 2017 roku

21 marca 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 17.03.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,6 mld EUR, do 282,5 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
16.03.2017 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,9 mld USD 1,0 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld EUR, do 309,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,8 mld EUR, do 1112,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 35,9 mld EUR, do 178,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 36,6 mld EUR, do 89,2 mld EUR. W środę 15.03.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 23,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 26,5 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,5 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 491,3 mld EUR (wobec 525,5 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18,8 mld EUR, do 1862,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 17.03.2017 Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 10,7 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,6 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 214,7 mld EUR +1,1 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 23,9 mld EUR +0,1 mld EUR -0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 72,2 mld EUR +1,9 mld EUR -0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1435,5 mld EUR +16,0 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 99,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 18 mld EUR, do 984,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 382.061 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 324.637 −698
  2.1 Należności od MFW 77.874 92
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 246.763 −790
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.022 −1.617
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.709 −977
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.709 −977
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 580.501 2.362
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 26.514 2.634
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 553.809 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 178 −272
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 86.316 3.651
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.172.874 19.075
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.862.925 18.760
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 309.949 315
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.410 0
9 Pozostałe aktywa 232.383 −4.737
Aktywa razem 3.856.913 17.059
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.112.916 −844
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.475.643 −16.252
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 984.357 18.035
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 491.283 −34.247
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −39
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 15.325 −27
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 297.858 40.763
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 178.425 35.912
  5.2 Pozostałe zobowiązania 119.433 4.851
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 152.865 −4.121
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.491 −2.486
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.406 −383
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.406 −383
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.263 0
10 Pozostałe pasywa 232.129 408
11 Różnice z wyceny 394.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.600 0
Pasywa razem 3.856.913 17.059

Kontakt z mediami