Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. märts 2017

21. märts 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

17. märtsil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,6 miljardi euro võrra 282,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
16. märts 2017 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,9 miljardit USA dollarit 1,0 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,3 miljardi euro võrra 309,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,8 miljardi euro võrra 1112,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 35,9 miljardi euro võrra 178,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 36,6 miljardi euro võrra 89,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. märtsil 2017 möödus 23,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 26,5 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 491,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 525,5 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18,8 miljardi euro võrra 1862,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 17. märts 2017 Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 10,7 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,6 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 214,7 miljardit eurot +1,1 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 23,9 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 72,2 miljardit eurot +1,9 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1435,5 miljardit eurot +16,0 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 99,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 18 miljardi euro võrra 984,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 382 061 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 324 637 −698
  2.1 Nõuded RVFle 77 874 92
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 246 763 −790
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 022 −1 617
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 709 −977
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 709 −977
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 580 501 2 362
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 26 514 2 634
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 553 809 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 178 −272
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 86 316 3 651
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 172 874 19 075
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 862 925 18 760
  7.2 Muud väärtpaberid 309 949 315
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 410 0
9 Muud varad 232 383 −4 737
Varad kokku 3 856 913 17 059
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 112 916 −844
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 475 643 −16 252
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 984 357 18 035
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 491 283 −34 247
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 −39
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 15 325 −27
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 297 858 40 763
  5.1 Valitsussektor 178 425 35 912
  5.2 Muud kohustused 119 433 4 851
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 152 865 −4 121
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 491 −2 486
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 406 −383
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 406 −383
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 263 0
10 Muud kohustused 232 129 408
11 Ümberhindluskontod 394 418 0
12 Kapital ja reservid 100 600 0
Kohustused kokku 3 856 913 17 059

Kontaktandmed