Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. březnu 2017

21. března 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. března 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,6 mld. EUR na 282,5 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
16. března 2017 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,9 mld. USD 1,0 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 309,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,8 mld. EUR na 1 112,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 35,9 mld. EUR na 178,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 36,6 mld. EUR na 89,2 mld. EUR. Ve středu 15. března 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 23,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 26,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,5 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 491,3 mld. EUR (ve srovnání s 525,5 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 18,8 mld. EUR na 1 862,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 17. březnu 2017 Změna za týden – nákup Změna za týden – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 10,7 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 6,6 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 214,7 mld. EUR +1,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 23,9 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 72,2 mld. EUR +1,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 435,5 mld. EUR +16,0 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 99,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 18 mld. EUR na 984,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 382 061 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 324 637 −698
  2.1 Pohledávky za MMF 77 874 92
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 246 763 −790
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 022 −1 617
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 709 −977
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 709 −977
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 580 501 2 362
  5.1 Hlavní refinanční operace 26 514 2 634
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 553 809 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 178 −272
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 86 316 3 651
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 172 874 19 075
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 862 925 18 760
  7.2 Ostatní cenné papíry 309 949 315
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 410 0
9 Ostatní aktiva 232 383 −4 737
Aktiva celkem 3 856 913 17 059
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 112 916 −844
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 475 643 −16 252
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 984 357 18 035
  2.2 Vkladová facilita 491 283 −34 247
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −39
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 15 325 −27
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 297 858 40 763
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 178 425 35 912
  5.2 Ostatní závazky 119 433 4 851
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 152 865 −4 121
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 491 −2 486
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 406 −383
  8.1 Vklady a ostatní závazky 12 406 −383
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 263 0
10 Ostatní pasiva 232 129 408
11 Účty přecenění 394 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 600 0
Pasiva celkem 3 856 913 17 059

Kontakty pro média