Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 augusti 2017

22 augusti 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 18 augusti 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 260,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

17 augusti 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

35 miljoner USD

35 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 286,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 1 144,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 36,5 miljarder EUR till 194,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 31,9 miljarder EUR till 176 miljarder EUR. Tisdagen den 15 augusti 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 4,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 4,8 miljarder EUR med en löptid på åtta dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 597,7 miljarder EUR (jämfört med 629,4 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 9,6 miljarder EUR till 2 149,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 18 augusti 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

7,5 miljarder EUR

-

-

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

4,9 miljarder EUR

-

-

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

226,6 miljarder EUR

+0,4 miljarder EUR

-

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,9 miljarder EUR

+0,2 miljarder EUR

-0,1 miljard EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

105,3 miljarder EUR

+0,8 miljarder EUR

-

Program för köp av offentliga värdepapper

1 689,0 miljarder EUR

+8,3 miljarder EUR

-

Program för värdepappersmarknaderna

91,2 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,3 miljarder EUR till 1 238,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.092 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 300.097 −1.138
  2.1 Fordringar på IMF 74.454 2
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 225.643 −1.140
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.246 −6
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.507 598
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.507 598
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 773.671 186
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 4.810 219
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 768.704 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 157 −32
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 62.229 811
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.435.430 9.434
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.149.310 9.628
  7.2 Andra värdepapper 286.120 −194
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.735 0
9 Övriga tillgångar 237.705 −129
Summa tillgångar 4.265.713 9.757
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.144.054 −1.887
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.836.330 −34.066
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.238.640 −2.302
  2.2 Inlåningsfacilitet 597.654 −31.763
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 36 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.974 −708
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 321.576 36.048
  5.1 Offentliga sektorn 194.818 36.539
  5.2 Övriga skulder 126.758 −491
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 182.186 10.852
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.485 −1.256
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.874 117
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.874 117
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.705 0
10 Övriga skulder 223.317 656
11 Värderegleringskonton 371.913 0
12 Eget kapital 102.297 0
Summa skulder 4.265.713 9.757

Kontakt för media