Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. rugpjūčio 18 d.

2017 m. rugpjūčio 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. rugpjūčio 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 260,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. rugpjūčio 17 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 286,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 1 144,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 36,5 mlrd. eurų – iki 194,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 31,9 mlrd. eurų – iki 176 mlrd. eurų. Antradienį, 2017 m. rugpjūčio 15 d., baigėsi 4,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja aštuonių dienų trukmės 4,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite, ir buvo 0,2 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 597,7 mlrd. eurų (palyginti su 629,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 9,6 mlrd. eurų – iki 2 149,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. rugpjūčio 18 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,5 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

4,9 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

226,6 mlrd. eurų

+0,4 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,9 mlrd. eurų

+0,2 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

105,3 mlrd. eurų

+0,8 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 689,0 mlrd. eurų

+8,3 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

91,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 1 238,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 092 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 300 097 −1 138
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 454 2
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 225 643 −1 140
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 246 −6
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 507 598
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 507 598
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 773 671 186
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 4 810 219
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 768 704 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 157 −32
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 62 229 811
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 435 430 9 434
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 149 310 9 628
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 286 120 −194
8 Valdžios skola eurais 25 735 0
9 Kitas turtas 237 705 −129
Visas turtas 4 265 713 9 757
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 144 054 −1 887
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 836 330 −34 066
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 238 640 −2 302
  2.2 Indėlių galimybė 597 654 −31 763
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 36 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 974 −708
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 321 576 36 048
  5.1 Valdžiai 194 818 36 539
  5.2 Kiti įsipareigojimai 126 758 −491
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 182 186 10 852
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 485 −1 256
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 874 117
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 874 117
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 705 0
10 Kiti įsipareigojimai 223 317 656
11 Perkainojimo sąskaitos 371 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 297 0
Visi įsipareigojimai 4 265 713 9 757

Kontaktai žiniasklaidai