Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. srpnu 2017

22. srpna 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. srpna 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 260,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

17. srpna 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

35 mil. USD

35 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 286,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,9 mld. EUR na 1 144,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 36,5 mld. EUR na 194,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 31,9 mld. EUR na 176 mld. EUR. V úterý 15. srpna 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 4,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 4,8 mld. EUR se splatností osm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 597,7 mld. EUR (oproti 629,4 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 9,6 mld. EUR na 2 149,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 18. srpnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,5 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

4,9 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

226,6 mld. EUR

+0,4 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,9 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

105,3 mld. EUR

+0,8 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 689,0 mld. EUR

+8,3 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

91,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,3 mld. EUR na 1 238,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 092 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 300 097 −1 138
  2.1 Pohledávky za MMF 74 454 2
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 225 643 −1 140
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 246 −6
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 507 598
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 507 598
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 773 671 186
  5.1 Hlavní refinanční operace 4 810 219
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 768 704 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 157 −32
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 62 229 811
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 435 430 9 434
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 149 310 9 628
  7.2 Ostatní cenné papíry 286 120 −194
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 735 0
9 Ostatní aktiva 237 705 −129
Aktiva celkem 4 265 713 9 757
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 144 054 −1 887
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 836 330 −34 066
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 238 640 −2 302
  2.2 Vkladová facilita 597 654 −31 763
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 36 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 974 −708
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 321 576 36 048
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 194 818 36 539
  5.2 Ostatní závazky 126 758 −491
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 182 186 10 852
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 485 −1 256
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 874 117
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 874 117
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 705 0
10 Ostatní pasiva 223 317 656
11 Účty přecenění 371 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 297 0
Pasiva celkem 4 265 713 9 757

Kontakty pro média