Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. august 2017

22. august 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. august 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 260,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

17. august 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

35 mio. USD

35 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,2 mia. euro til 286,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,9 mia. euro til 1.144,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 36,5 mia. euro til 194,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 31,9 mia. euro til 176 mia. euro. Tirsdag den 15. august 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 4,6 mia. euro, og en ny på 4,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på otte dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 597,7 mia. euro (mod 629,4 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 9,6 mia. euro til 2.149,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 18. august 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,5 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

4,9 mia. euro

-

-

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

226,6 mia. euro

+0,4 mia. euro

-

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,9 mia. euro

+0,2 mia. euro

-0,1 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

105,3 mia. euro

+0,8 mia. euro

-

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.689,0 mia. euro

+8,3 mia. euro

-

Securities Markets Programme

91,2 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,3 mia. euro til 1.238,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.092 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 300.097 −1.138
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.454 2
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 225.643 −1.140
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.246 −6
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.507 598
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.507 598
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 773.671 186
  5.1 Primære markedsoperationer 4.810 219
  5.2 Langfristede markedsoperationer 768.704 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 157 −32
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 62.229 811
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.435.430 9.434
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.149.310 9.628
  7.2 Andre værdipapirer 286.120 −194
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.735 0
9 Andre aktiver 237.705 −129
Aktiver i alt 4.265.713 9.757
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.144.054 −1.887
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.836.330 −34.066
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.238.640 −2.302
  2.2 Indlånsfacilitet 597.654 −31.763
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 36 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.974 −708
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 321.576 36.048
  5.1 Offentlig forvaltning og service 194.818 36.539
  5.2 Andre forpligtelser 126.758 −491
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 182.186 10.852
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 7.485 −1.256
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.874 117
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.874 117
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.705 0
10 Andre forpligtelser 223.317 656
11 Revalueringskonti 371.913 0
12 Kapital og reserver 102.297 0
Passiver i alt 4.265.713 9.757

Medie- og pressehenvendelser