Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 август 2017 г.

22 август 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 18 август 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 260,3 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

17 август 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

35 млн. щатски долара

35 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 286,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,9 млрд. евро до 1144,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 36,5 млрд. евро до 194,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 31,9 млрд. евро до 176 млрд. евро. На 15 август 2017 г., вторник, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 4,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 4,8 млрд. евро с осемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (практически без изменение спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 597,7 млрд. евро (при 629,4 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 9,6 млрд. евро до 2149,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 18 август 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

7,5 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

4,9 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

226,6 млрд. евро

+0,4 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,9 млрд. евро

+0,2 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

105,3 млрд. евро

+0,8 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1689,0 млрд. евро

+8,3 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

91,2 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 2,3 млрд. евро до 1238,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 092 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 300 097 −1 138
  2.1 Вземания от МВФ 74 454 2
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 225 643 −1 140
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 246 −6
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 16 507 598
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 507 598
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 773 671 186
  5.1 Основни операции по рефинансиране 4 810 219
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 768 704 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 157 −32
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 62 229 811
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 435 430 9 434
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 149 310 9 628
  7.2 Други ценни книжа 286 120 −194
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 735 0
9 Други активи 237 705 −129
Общо активи 4 265 713 9 757
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 144 054 −1 887
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 836 330 −34 066
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 238 640 −2 302
  2.2 Депозитно улеснение 597 654 −31 763
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 36 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 974 −708
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 321 576 36 048
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 194 818 36 539
  5.2 Други задължения 126 758 −491
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 182 186 10 852
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 485 −1 256
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 874 117
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 874 117
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 705 0
10 Други задължения 223 317 656
11 Сметки за преоценка 371 913 0
12 Капитал и резерви 102 297 0
Общо пасиви 4 265 713 9 757

Данни за контакт за медиите