Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.8.2017

22.8.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.8.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) oli käytännössä ennallaan eli 260,3 miljardia euroa.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

17.8.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,2 miljardilla eurolla 286,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,9 miljardilla eurolla 1 144,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 36,5 miljardilla eurolla 194,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 31,9 miljardilla eurolla 176 miljardiin euroon. Tiistaina 15.8.2017 erääntyi 4,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 4,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 8 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 597,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 629,4 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 9,6 miljardilla eurolla 2 149,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 18.8.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,5 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

4,9 miljardia euroa

-

-

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

226,6 miljardia euroa

+0,4 miljardia euroa

-

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,9 miljardia euroa

+0,2 miljardia euroa

-0,1 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

105,3 miljardia euroa

+0,8 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 689,0 miljardia euroa

+8,3 miljardia euroa

-

Velkapaperiohjelma

91,2 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 2,3 miljardilla eurolla 1 238,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 092 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 300 097 −1 138
  2.1 Saamiset IMF:ltä 74 454 2
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 225 643 −1 140
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 246 −6
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 507 598
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 507 598
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 773 671 186
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 4 810 219
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 768 704 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 157 −32
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 62 229 811
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 435 430 9 434
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 149 310 9 628
  7.2 Muut arvopaperit 286 120 −194
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 735 0
9 Muut saamiset 237 705 −129
Vastaavaa yhteensä 4 265 713 9 757
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 144 054 −1 887
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 836 330 −34 066
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 238 640 −2 302
  2.2 Talletusmahdollisuus 597 654 −31 763
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 36 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 974 −708
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 321 576 36 048
  5.1 Julkisyhteisöt 194 818 36 539
  5.2 Muut 126 758 −491
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 182 186 10 852
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 485 −1 256
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 874 117
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 874 117
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 705 0
10 Muut velat 223 317 656
11 Arvonmuutostilit 371 913 0
12 Pääoma ja rahastot 102 297 0
Vastattavaa yhteensä 4 265 713 9 757

Yhteyshenkilöt