Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 18. augustā

2017. gada 22. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada18. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (260.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 17. augusts

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

35 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 286.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 1 144.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 36.5 mljrd. euro (līdz 194.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 31.9 mljrd. euro (līdz 176 mljrd. euro). Otrdien, 2017. gada 15. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 4.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 4.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 8 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 597.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 629.4 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 9.6 mljrd. euro (līdz 2 149.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 18. augustā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.5 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

4.9 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

226.6 mljrd. euro

+0.4 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.9 mljrd. euro

+0.2 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

105.3 mljrd. euro

+0.8 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 689.0 mljrd. euro

+8.3 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

91.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.3 mljrd. euro (līdz 1 238.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 092 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 300 097 −1 138
  2.1 SVF debitoru parādi 74 454 2
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 225 643 −1 140
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35 246 −6
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 507 598
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 507 598
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 773 671 186
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 4 810 219
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 768 704 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 157 −32
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 62 229 811
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 435 430 9 434
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 149 310 9 628
  7.2 Pārējie vērtspapīri 286 120 −194
8 Valdības parāds euro 25 735 0
9 Pārējie aktīvi 237 705 −129
Kopā aktīvi 4 265 713 9 757
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 144 054 −1 887
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 836 330 −34 066
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 238 640 −2 302
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 597 654 −31 763
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 36 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 8 974 −708
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 321 576 36 048
  5.1 Saistības pret valdību 194 818 36 539
  5.2 Pārējās saistības 126 758 −491
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 182 186 10 852
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 485 −1 256
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 874 117
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 874 117
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 705 0
10 Pārējās saistības 223 317 656
11 Pārvērtēšanas konti 371 913 0
12 Kapitāls un rezerves 102 297 0
Kopā pasīvi 4 265 713 9 757

Kontaktinformācija presei