Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. avgusta 2017

22. avgust 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. avgusta 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo praktično nespremenjeno na ravni 260,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

17. avgust 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

35 mio USD

35 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 286,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,9 milijarde EUR na 1.144,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 36,5 milijarde EUR na 194,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 31,9 milijarde EUR na 176 milijard EUR. V torek, 15. avgusta 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 4,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 4,8 milijarde EUR z zapadlostjo osem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 597,7 milijarde EUR (v primerjavi s 629,4 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 9,6 milijarde EUR na 2.149,3 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 18. avgusta 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

7,5 milijarde EUR

-

-

Drugi program nakupa kritih obveznic

4,9 milijarde EUR

-

-

Tretji program nakupa kritih obveznic

226,6 milijarde EUR

+0,4 milijarde EUR

-

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,9 milijarde EUR

+0,2 milijarde EUR

–0,1 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

105,3 milijarde EUR

+0,8 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.689,0 milijarde EUR

+8,3 milijarde EUR

-

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

91,2 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 2,3 milijarde EUR na 1.238,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.092 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 300.097 −1.138
  2.1 Terjatve do MDS 74.454 2
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 225.643 −1.140
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 35.246 −6
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.507 598
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.507 598
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 773.671 186
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 4.810 219
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 768.704 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 157 −32
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 62.229 811
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.435.430 9.434
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.149.310 9.628
  7.2 Drugi vrednostni papirji 286.120 −194
8 Javni dolg v eurih 25.735 0
9 Druga sredstva 237.705 −129
Skupaj sredstva 4.265.713 9.757
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.144.054 −1.887
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.836.330 −34.066
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.238.640 −2.302
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 597.654 −31.763
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 36 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.974 −708
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 321.576 36.048
  5.1 Sektor država 194.818 36.539
  5.2 Druge obveznosti 126.758 −491
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 182.186 10.852
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.485 −1.256
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.874 117
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.874 117
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.705 0
10 Druge obveznosti 223.317 656
11 Računi prevrednotenja 371.913 0
12 Kapital in rezerve 102.297 0
Skupaj obveznosti 4.265.713 9.757

Stiki za medije