Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 sierpnia 2017 roku

22 sierpnia 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 18.08.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 260,3 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

17.08.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

35 mln USD

35 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,2 mld EUR, do 286,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,9 mld EUR, do 1144,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 36,5 mld EUR, do 194,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 31,9 mld EUR, do 176 mld EUR. We wtorek 15.08.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 4,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem ośmiodniowym, w kwocie 4,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 597,7 mld EUR (wobec 629,4 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 9,6 mld EUR, do 2149,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 18.08.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

7,5 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

4,9 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

226,6 mld EUR

+0,4 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,9 mld EUR

+0,2 mld EUR

−0,1 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

105,3 mld EUR

+0,8 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1689,0 mld EUR

+8,3 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

91,2 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 2,3 mld EUR, do 1238,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.092 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 300.097 −1.138
  2.1 Należności od MFW 74.454 2
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 225.643 −1.140
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.246 −6
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.507 598
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.507 598
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 773.671 186
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 4.810 219
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 768.704 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 157 −32
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 62.229 811
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.435.430 9.434
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.149.310 9.628
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 286.120 −194
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.735 0
9 Pozostałe aktywa 237.705 −129
Aktywa razem 4.265.713 9.757
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.144.054 −1.887
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.836.330 −34.066
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.238.640 −2.302
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 597.654 −31.763
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 36 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.974 −708
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 321.576 36.048
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 194.818 36.539
  5.2 Pozostałe zobowiązania 126.758 −491
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 182.186 10.852
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.485 −1.256
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.874 117
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.874 117
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.705 0
10 Pozostałe pasywa 223.317 656
11 Różnice z wyceny 371.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.297 0
Pasywa razem 4.265.713 9.757

Kontakt z mediami