Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. juli 2017

11. juli 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. juli 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 2,4 mia. euro til 262 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

6. juli 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

USD 3,1 mia.

USD 0,1 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1 mia. euro til 293,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,1 mia. euro til 1.140 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1 mia. euro til 209,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 7,2 mia. euro til 155 mia. euro. Onsdag den 5. juli 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 11,6 mia. euro, og en ny på 8,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 620,7 mia. euro (mod 617 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 16,9 mia. euro til 2.081,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 7. juli 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,5 mia. euro

-

-0,2 mia. euro

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

5,4 mia. euro

-

-0,0 mia. euro

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

223,0 mia. euro

+0,9 mia. euro

-0,4 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,5 mia. euro

+0,4 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

98,9 mia. euro

+2,3 mia. euro

-

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.623,3 mia. euro

+14,4 mia. euro

-0,4 mia. euro

Securities Markets Programme

98,7 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 60,6 mia. euro til 1.166,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.091 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 303.545 −1.229
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.614 226
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 228.932 −1.454
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.500 −719
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.192 −769
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.192 −769
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 775.712 −3.540
  5.1 Primære markedsoperationer 8.250 −3.386
  5.2 Langfristede markedsoperationer 767.314 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 148 −154
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 69.505 −1.414
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.374.419 15.810
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.081.270 16.850
  7.2 Andre værdipapirer 293.149 −1.041
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.729 −59
9 Andre aktiver 239.002 −2.895
Aktiver i alt 4.214.696 5.186
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.139.958 3.080
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.787.327 64.250
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.166.632 60.582
  2.2 Indlånsfacilitet 620.672 3.698
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 23 −30
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.784 589
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 340.111 −7.475
  5.1 Offentlig forvaltning og service 209.142 −987
  5.2 Andre forpligtelser 130.969 −6.488
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 168.784 −53.756
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.990 883
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.336 −465
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.336 −465
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.705 0
10 Andre forpligtelser 222.492 −1.916
11 Revalueringskonti 371.913 0
12 Kapital og reserver 102.295 −4
Passiver i alt 4.214.696 5.186

Medie- og pressehenvendelser