Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 lipca 2017 roku

11 lipca 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 7.07.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) się nie zmienił.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2,4 mld EUR, do 262 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

6.07.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

3,1 mld USD

0,1 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1 mld EUR, do 293,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,1 mld EUR, do 1140 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 1 mld EUR, do 209,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 7,2 mld EUR, do 155 mld EUR. W środę 5.07.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 11,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 8,3 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 620,7 mld EUR (wobec 617 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 16,9 mld EUR, do 2081,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 7.07.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

7,5 mld EUR

-0,2 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

5,4 mld EUR

-0,0 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

223,0 mld EUR

+0,9 mld EUR

-0,4 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,5 mld EUR

+0,4 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

98,9 mld EUR

+2,3 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1623,3 mld EUR

+14,4 mld EUR

-0,4 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

98,7 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 60,6 mld EUR, do 1166,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.091 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 303.545 −1.229
  2.1 Należności od MFW 74.614 226
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 228.932 −1.454
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.500 −719
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.192 −769
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.192 −769
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 775.712 −3.540
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 8.250 −3.386
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 767.314 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 148 −154
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 69.505 −1.414
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.374.419 15.810
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.081.270 16.850
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 293.149 −1.041
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.729 −59
9 Pozostałe aktywa 239.002 −2.895
Aktywa razem 4.214.696 5.186
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.139.958 3.080
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.787.327 64.250
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.166.632 60.582
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 620.672 3.698
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 23 −30
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.784 589
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 340.111 −7.475
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 209.142 −987
  5.2 Pozostałe zobowiązania 130.969 −6.488
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 168.784 −53.756
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.990 883
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.336 −465
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.336 −465
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.705 0
10 Pozostałe pasywa 222.492 −1.916
11 Różnice z wyceny 371.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.295 −4
Pasywa razem 4.214.696 5.186

Kontakt z mediami