Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 juli 2017

11 juli 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 7 juli 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2,4 miljarder EUR till 262 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

6 juli 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

3,1 miljarder USD

0,1 miljard USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1 miljard EUR till 293,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,1 miljarder EUR till 1 140 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 209,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 7,2 miljarder EUR till 155 miljarder EUR. Onsdagen den 5 juli 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 11,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 8,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 620,7 miljarder EUR (jämfört med 617 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 16,9 miljarder EUR till 2 081,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 7 juli 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

7,5 miljarder EUR

-

-0,2 miljarder EUR

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

5,4 miljarder EUR

-

-0,0 miljarder EUR

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

223,0 miljarder EUR

+0,9 miljarder EUR

-0,4 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,5 miljarder EUR

+0,4 miljarder EUR

-0,0 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

98,9 miljarder EUR

+2,3 miljarder EUR

-

Program för köp av offentliga värdepapper

1 623,3 miljarder EUR

+14,4 miljarder EUR

-0,4 miljarder EUR

Program för värdepappersmarknaderna

98,7 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 60,6 miljarder EUR till 1 166,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.091 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 303.545 −1.229
  2.1 Fordringar på IMF 74.614 226
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 228.932 −1.454
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.500 −719
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.192 −769
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.192 −769
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 775.712 −3.540
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 8.250 −3.386
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 767.314 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 148 −154
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 69.505 −1.414
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.374.419 15.810
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.081.270 16.850
  7.2 Andra värdepapper 293.149 −1.041
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.729 −59
9 Övriga tillgångar 239.002 −2.895
Summa tillgångar 4.214.696 5.186
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.139.958 3.080
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.787.327 64.250
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.166.632 60.582
  2.2 Inlåningsfacilitet 620.672 3.698
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 23 −30
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.784 589
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 340.111 −7.475
  5.1 Offentliga sektorn 209.142 −987
  5.2 Övriga skulder 130.969 −6.488
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 168.784 −53.756
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.990 883
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.336 −465
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.336 −465
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.705 0
10 Övriga skulder 222.492 −1.916
11 Värderegleringskonton 371.913 0
12 Eget kapital 102.295 −4
Summa skulder 4.214.696 5.186

Kontakt för media