Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 7. jūlijā

2017. gada 11. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 7. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 262 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 6. jūlijs

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

3.1 mljrd. ASV dolāru

0.1 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 293.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.1 mljrd. euro (līdz 1 140 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 209.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 7.2 mljrd. euro (līdz 155 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 5. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 11.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 8.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 620.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 617 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 16.9 mljrd. euro (līdz 2 081.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 7. jūlijā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.5 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

5.4 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

223.0 mljrd. euro

+0.9 mljrd. euro

–0.4 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.5 mljrd. euro

+0.4 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

98.9 mljrd. euro

+2.3 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 623.3 mljrd. euro

+14.4 mljrd. euro

–0.4 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

98.7 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 60.6 mljrd. euro (līdz 1 166.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 091 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 303 545 −1 229
  2.1 SVF debitoru parādi 74 614 226
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 228 932 −1 454
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 500 −719
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 192 −769
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 192 −769
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 775 712 −3 540
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 8 250 −3 386
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 767 314 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 148 −154
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 69 505 −1 414
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 374 419 15 810
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 081 270 16 850
  7.2 Pārējie vērtspapīri 293 149 −1 041
8 Valdības parāds euro 25 729 −59
9 Pārējie aktīvi 239 002 −2 895
Kopā aktīvi 4 214 696 5 186
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 139 958 3 080
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 787 327 64 250
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 166 632 60 582
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 620 672 3 698
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 23 −30
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9 784 589
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 340 111 −7 475
  5.1 Saistības pret valdību 209 142 −987
  5.2 Pārējās saistības 130 969 −6 488
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 168 784 −53 756
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 990 883
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 336 −465
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 336 −465
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 705 0
10 Pārējās saistības 222 492 −1 916
11 Pārvērtēšanas konti 371 913 0
12 Kapitāls un rezerves 102 295 −4
Kopā pasīvi 4 214 696 5 186

Kontaktinformācija presei