Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. júlu 2017

11. júla 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. júla 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 2,4 mld. EUR na 262 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

6. júla 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

3,1 mld. USD

0,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1 mld. EUR na 293,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3,1 mld. EUR na 1 140 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 1 mld. EUR na 209,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 7,2 mld. EUR na 155 mld. EUR. V stredu 5. júla 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 11,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 8,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 620,7 mld. EUR (v porovnaní so 617 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 16,9 mld. EUR na 2 081,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 7. júlu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,5 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

5,4 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

223,0 mld. EUR

+0,9 mld. EUR

-0,4 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,5 mld. EUR

+0,4 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

98,9 mld. EUR

+2,3 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 623,3 mld. EUR

+14,4 mld. EUR

-0,4 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

98,7 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 60,6 mld. EUR na 1 166,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 091 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 303 545 −1 229
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 614 226
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 228 932 −1 454
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 500 −719
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 192 −769
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 192 −769
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 775 712 −3 540
  5.1 Hlavné refinančné operácie 8 250 −3 386
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 767 314 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 148 −154
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 69 505 −1 414
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 374 419 15 810
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 081 270 16 850
  7.2 Ostatné cenné papiere 293 149 −1 041
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 729 −59
9 Ostatné aktíva 239 002 −2 895
Aktíva spolu 4 214 696 5 186
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 139 958 3 080
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 787 327 64 250
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 166 632 60 582
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 620 672 3 698
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 23 −30
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 784 589
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 340 111 −7 475
  5.1 Verejná správa 209 142 −987
  5.2 Ostatné záväzky 130 969 −6 488
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 168 784 −53 756
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 990 883
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 336 −465
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 336 −465
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 705 0
10 Ostatné pasíva 222 492 −1 916
11 Účty precenenia 371 913 0
12 Základné imanie a rezervy 102 295 −4
Pasíva spolu 4 214 696 5 186

Kontakt pre médiá