Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 юли 2017 г.

11 юли 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 7 юли 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 2,4 млрд. евро до 262 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

6 юли 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

3,1 млрд. щатски долара

0,1 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1 млрд. евро до 293,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3,1 млрд. евро до 1140 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 1 млрд. евро до 209,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 7,2 млрд. евро до 155 млрд. евро. На 5 юли 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 11,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 8,3 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 620,7 млрд. евро (при 617 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 16,9 млрд. евро до 2081,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 7 юли 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

7,5 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

5,4 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

223,0 млрд. евро

+0,9 млрд. евро

-0,4 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,5 млрд. евро

+0,4 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

98,9 млрд. евро

+2,3 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1623,3 млрд. евро

+14,4 млрд. евро

-0,4 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

98,7 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 60,6 млрд. евро до 1166,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 091 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 303 545 −1 229
  2.1 Вземания от МВФ 74 614 226
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 228 932 −1 454
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 500 −719
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 192 −769
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 192 −769
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 775 712 −3 540
  5.1 Основни операции по рефинансиране 8 250 −3 386
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 767 314 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 148 −154
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 69 505 −1 414
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 374 419 15 810
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 081 270 16 850
  7.2 Други ценни книжа 293 149 −1 041
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 729 −59
9 Други активи 239 002 −2 895
Общо активи 4 214 696 5 186
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 139 958 3 080
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 787 327 64 250
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 166 632 60 582
  2.2 Депозитно улеснение 620 672 3 698
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 23 −30
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 784 589
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 340 111 −7 475
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 209 142 −987
  5.2 Други задължения 130 969 −6 488
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 168 784 −53 756
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 990 883
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 336 −465
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 336 −465
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 705 0
10 Други задължения 222 492 −1 916
11 Сметки за преоценка 371 913 0
12 Капитал и резерви 102 295 −4
Общо пасиви 4 214 696 5 186

Данни за контакт за медиите