Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. januar 2017

17. januar 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. januar 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,6 mia. euro til 281,2 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
12. januar 2017 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 2,1 mia. USD 0,3 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,8 mia. euro til 320,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 6,8 mia. euro til 1.115,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 27,6 mia. euro til 137,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 22,7 mia. euro til 127,6 mia. euro. Onsdag den 11. januar 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 34 mia. euro, og en ny på 32,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 461,4 mia. euro (mod 440,5 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 24,2 mia. euro til 1.690,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 13. januar 2017 Ugentlig ændring – opkøb Ugentlig ændring – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 12,3 mia. euro - -0,5 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 6,9 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 207,2 mia. euro +3,8 mia. euro -0,3 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 23,0 mia. euro +0,1 mia. euro -0,0 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 54,0 mia. euro +2,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.284,5 mia. euro +18,9 mia. euro -
Securities Markets Programme 102,3 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,7 mia. euro til 935,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 382.062 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 326.902 352
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.676 −35
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 248.226 387
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.718 2.824
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.518 −952
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.518 −952
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 589.065 −1.760
  5.1 Primære markedsoperationer 32.319 −1.686
  5.2 Langfristede markedsoperationer 556.570 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 175 −74
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 74.838 3.921
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.010.352 23.376
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.690.230 24.155
  7.2 Andre værdipapirer 320.122 −779
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.460 0
9 Andre aktiver 235.387 −3.096
Aktiver i alt 3.697.302 24.664
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.115.472 −6.751
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.396.795 27.645
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 935.308 6.730
  2.2 Indlånsfacilitet 461.388 20.854
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 99 61
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.590 726
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 240.228 26.416
  5.1 Offentlig forvaltning og service 137.860 27.646
  5.2 Andre forpligtelser 102.367 −1.230
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 138.836 −28.527
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 7.735 2.033
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.410 2.709
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.410 2.709
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.263 0
10 Andre forpligtelser 221.747 417
11 Revalueringskonti 394.418 0
12 Kapital og reserver 99.808 −3
Passiver i alt 3.697.302 24.664

Medie- og pressehenvendelser