Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 januari 2017

17 januari 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 13 januari 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,6 miljarder EUR till 281,2 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
12 januari 2017 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 2,1 miljarder USD 0,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 320,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 6,8 miljarder EUR till 1 115,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 27,6 miljarder EUR till 137,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 22,7 miljarder EUR till 127,6 miljarder EUR. Onsdagen den 11 januari 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 34 miljarder EUR och ersattes med en ny på 32,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 461,4 miljarder EUR (jämfört med 440,5 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 24,2 miljarder EUR till 1 690,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 13 januari 2017 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 12,3 miljarder EUR - -0,5 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,9 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 207,2 miljarder EUR +3,8 miljarder EUR -0,3 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 23,0 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -0,0 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 54,0 miljarder EUR +2,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 284,5 miljarder EUR +18,9 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 102,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,7 miljarder EUR till 935,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 382.062 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 326.902 352
  2.1 Fordringar på IMF 78.676 −35
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 248.226 387
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.718 2.824
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.518 −952
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.518 −952
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 589.065 −1.760
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 32.319 −1.686
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 556.570 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 175 −74
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 74.838 3.921
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.010.352 23.376
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.690.230 24.155
  7.2 Andra värdepapper 320.122 −779
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.460 0
9 Övriga tillgångar 235.387 −3.096
Summa tillgångar 3.697.302 24.664
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.115.472 −6.751
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.396.795 27.645
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 935.308 6.730
  2.2 Inlåningsfacilitet 461.388 20.854
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 99 61
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.590 726
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 240.228 26.416
  5.1 Offentliga sektorn 137.860 27.646
  5.2 Övriga skulder 102.367 −1.230
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 138.836 −28.527
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.735 2.033
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.410 2.709
  8.1 Inlåning och övriga skulder 13.410 2.709
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.263 0
10 Övriga skulder 221.747 417
11 Värderegleringskonton 394.418 0
12 Eget kapital 99.808 −3
Summa skulder 3.697.302 24.664

Kontakt för media