Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. januáru 2017

17. januára 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. januára 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 1,6 mld. EUR na 281,2 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
12. januára 2017 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 2,1 mld. USD 0,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,8 mld. EUR na 320,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 6,8 mld. EUR na 1 115,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 27,6 mld. EUR na 137,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 22,7 mld. EUR na 127,6 mld. EUR. V stredu 11. januára 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 34 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 32,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 461,4 mld. EUR (v porovnaní so 440,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 24,2 mld. EUR na 1 690,2 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 13. januáru 2017 Týždenná zmena – nákup Týždenná zmena – splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 12,3 mld. EUR -0,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 6,9 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 207,2 mld. EUR +3,8 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 23,0 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 54,0 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 284,5 mld. EUR +18,9 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 102,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 6,7 mld. EUR na 935,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 382 062 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 326 902 352
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 676 −35
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 248 226 387
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 718 2 824
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 518 −952
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 518 −952
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 589 065 −1 760
  5.1 Hlavné refinančné operácie 32 319 −1 686
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 556 570 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 175 −74
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 74 838 3 921
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 010 352 23 376
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 690 230 24 155
  7.2 Ostatné cenné papiere 320 122 −779
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 460 0
9 Ostatné aktíva 235 387 −3 096
Aktíva spolu 3 697 302 24 664
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 115 472 −6 751
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 396 795 27 645
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 935 308 6 730
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 461 388 20 854
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 99 61
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 590 726
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 240 228 26 416
  5.1 Verejná správa 137 860 27 646
  5.2 Ostatné záväzky 102 367 −1 230
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 138 836 −28 527
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 735 2 033
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 410 2 709
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 410 2 709
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 263 0
10 Ostatné pasíva 221 747 417
11 Účty precenenia 394 418 0
12 Základné imanie a rezervy 99 808 −3
Pasíva spolu 3 697 302 24 664

Kontakt pre médiá