Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 13. janvārī

2017. gada 17. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 13. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 281.2 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2017. gada 12. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 2.1 mljrd. ASV dolāru 0.3 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 320.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.8 mljrd. euro (līdz 1 115.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 27.6 mljrd. euro (līdz 137.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 22.7 mljrd. euro (līdz 127.6 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 11. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 34 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 32.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 461.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 440.5 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 24.2 mljrd. euro (līdz 1 690.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2017. gada 13. janvārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.3 mljrd. euro –0.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.9 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 207.2 mljrd. euro +3.8 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 23.0 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 54.0 mljrd. euro +2.2 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 284.5 mljrd. euro +18.9 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 102.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 6.7 mljrd. euro (līdz 935.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 382 062 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 326 902 352
  2.1 SVF debitoru parādi 78 676 −35
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 248 226 387
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34 718 2 824
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 518 −952
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 518 −952
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 589 065 −1 760
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 32 319 −1 686
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 556 570 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 175 −74
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 74 838 3 921
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 010 352 23 376
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 690 230 24 155
  7.2 Pārējie vērtspapīri 320 122 −779
8 Valdības parāds euro 26 460 0
9 Pārējie aktīvi 235 387 −3 096
Kopā aktīvi 3 697 302 24 664
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 115 472 −6 751
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 396 795 27 645
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 935 308 6 730
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 461 388 20 854
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 99 61
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9 590 726
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 240 228 26 416
  5.1 Saistības pret valdību 137 860 27 646
  5.2 Pārējās saistības 102 367 −1 230
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 138 836 −28 527
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 735 2 033
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 410 2 709
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13 410 2 709
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 263 0
10 Pārējās saistības 221 747 417
11 Pārvērtēšanas konti 394 418 0
12 Kapitāls un rezerves 99 808 −3
Kopā pasīvi 3 697 302 24 664

Kontaktinformācija presei