Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 stycznia 2017 roku

17 stycznia 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 13.01.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,6 mld EUR, do 281,2 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
12.01.2017 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 2,1 mld USD 0,3 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,8 mld EUR, do 320,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 6,8 mld EUR, do 1115,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 27,6 mld EUR, do 137,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 22,7 mld EUR, do 127,6 mld EUR. W środę 11.01.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 34 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 32,3 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 461,4 mld EUR (wobec 440,5 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 24,2 mld EUR, do 1690,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 13.01.2017 Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 12,3 mld EUR -0,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,9 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 207,2 mld EUR +3,8 mld EUR -0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 23,0 mld EUR +0,1 mld EUR -0,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 54,0 mld EUR +2,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1284,5 mld EUR +18,9 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 102,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,7 mld EUR, do 935,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 382.062 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 326.902 352
  2.1 Należności od MFW 78.676 −35
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 248.226 387
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.718 2.824
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.518 −952
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.518 −952
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 589.065 −1.760
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 32.319 −1.686
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 556.570 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 175 −74
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 74.838 3.921
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.010.352 23.376
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.690.230 24.155
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 320.122 −779
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.460 0
9 Pozostałe aktywa 235.387 −3.096
Aktywa razem 3.697.302 24.664
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.115.472 −6.751
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.396.795 27.645
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 935.308 6.730
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 461.388 20.854
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 99 61
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.590 726
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 240.228 26.416
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 137.860 27.646
  5.2 Pozostałe zobowiązania 102.367 −1.230
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 138.836 −28.527
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.735 2.033
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.410 2.709
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 13.410 2.709
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.263 0
10 Pozostałe pasywa 221.747 417
11 Różnice z wyceny 394.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.808 −3
Pasywa razem 3.697.302 24.664

Kontakt z mediami