De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 januari 2017

17 januari 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 13 januari 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,6 miljard naar EUR 281,2 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
12 januari 2017 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 2,1 miljard USD 0,3 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,8 miljard naar EUR 320,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 6,8 miljard naar EUR 1.115,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 27,6 miljard naar EUR 137,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 22,7 miljard naar EUR 127,6 miljard. Op woensdag 11 januari 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 34 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 32,3 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 461,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 440,5 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 24,2 miljard naar EUR 1.690,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 13 januari 2017 Weekmutatie: aankopen Weekmutatie: aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,3 miljard - -EUR 0,5 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 6,9 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 207,2 miljard +EUR 3,8 miljard -EUR 0,3 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 23,0 miljard +EUR 0,1 miljard -EUR 0,0 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 54,0 miljard +EUR 2,2 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.284,5 miljard +EUR 18,9 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 102,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,7 miljard naar EUR 935,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 382.062 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 326.902 352
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.676 −35
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 248.226 387
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.718 2.824
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.518 −952
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.518 −952
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 589.065 −1.760
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 32.319 −1.686
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 556.570 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 175 −74
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 74.838 3.921
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.010.352 23.376
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.690.230 24.155
  7.2 Overige waardepapieren 320.122 −779
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.460 0
9 Overige activa 235.387 −3.096
Totaal activa 3.697.302 24.664
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.115.472 −6.751
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.396.795 27.645
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 935.308 6.730
  2.2 Depositofaciliteit 461.388 20.854
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 99 61
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.590 726
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 240.228 26.416
  5.1 Overheid 137.860 27.646
  5.2 Overige verplichtingen 102.367 −1.230
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 138.836 −28.527
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.735 2.033
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.410 2.709
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.410 2.709
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.263 0
10 Overige passiva 221.747 417
11 Herwaarderingsrekeningen 394.418 0
12 Kapitaal en reserves 99.808 −3
Totaal passiva 3.697.302 24.664

Contactpersonen voor de media