Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 ianuarie 2017

17 ianuarie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 13 ianuarie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 1,6 miliarde EUR, până la 281,2 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
12 ianuarie 2017 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 2,1 miliarde USD 0,3 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,8 miliarde EUR, până la 320,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au redus cu 6,8 miliarde EUR, până la 1 115,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au consemnat o majorare de 27,6 miliarde EUR, până la 137,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 22,7 miliarde EUR, până la 127,6 miliarde EUR. Miercuri, 11 ianuarie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 34 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 32,3 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 461,4 miliarde EUR (față de 440,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 24,2 miliarde EUR, până la 1 690,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 13 ianuarie 2017 Variație săptămânală – achiziții Variație săptămânală – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,3 miliarde EUR - -0,5 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,9 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 207,2 miliarde EUR +3,8 miliarde EUR -0,3 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 23,0 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 54,0 miliarde EUR +2,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 284,5 miliarde EUR +18,9 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 102,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 6,7 miliarde EUR, până la 935,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 382 062 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 326 902 352
  2.1 Creanțe asupra FMI 78 676 −35
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 248 226 387
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 34 718 2 824
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 518 −952
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 518 −952
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 589 065 −1 760
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 32 319 −1 686
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 556 570 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 175 −74
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 74 838 3 921
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 010 352 23 376
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 690 230 24 155
  7.2 Alte titluri 320 122 −779
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 460 0
9 Alte active 235 387 −3 096
Total active 3 697 302 24 664
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 115 472 −6 751
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 396 795 27 645
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 935 308 6 730
  2.2 Facilitatea de depozit 461 388 20 854
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 99 61
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 9 590 726
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 240 228 26 416
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 137 860 27 646
  5.2 Alte angajamente 102 367 −1 230
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 138 836 −28 527
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 7 735 2 033
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 13 410 2 709
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 13 410 2 709
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 263 0
10 Alte pasive 221 747 417
11 Conturi de reevaluare 394 418 0
12 Capital și rezerve 99 808 −3
Total pasive 3 697 302 24 664

Contacte media