Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. lednu 2017

17. ledna 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. ledna 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 1,6 mld. EUR na 281,2 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
12. ledna 2017 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 2,1 mld. USD 0,3 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,8 mld. EUR na 320,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 6,8 mld. EUR na 1 115,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 27,6 mld. EUR na 137,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 22,7 mld. EUR na 127,6 mld. EUR. Ve středu 11. ledna 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 34 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 32,3 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 461,4 mld. EUR (oproti 440,5 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 24,2 mld. EUR na 1 690,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 13. lednu 2017 Změna za týden –nákup Změna za týden – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 12,3 mld. EUR -0,5 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 6,9 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 207,2 mld. EUR +3,8 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 23,0 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 54,0 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 284,5 mld. EUR +18,9 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 102,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,7 mld. EUR na 935,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 382 062 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 326 902 352
  2.1 Pohledávky za MMF 78 676 −35
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 248 226 387
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 718 2 824
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 518 −952
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 518 −952
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 589 065 −1 760
  5.1 Hlavní refinanční operace 32 319 −1 686
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 556 570 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 175 −74
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 74 838 3 921
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 010 352 23 376
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 690 230 24 155
  7.2 Ostatní cenné papíry 320 122 −779
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 460 0
9 Ostatní aktiva 235 387 −3 096
Aktiva celkem 3 697 302 24 664
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 115 472 −6 751
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 396 795 27 645
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 935 308 6 730
  2.2 Vkladová facilita 461 388 20 854
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 99 61
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 590 726
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 240 228 26 416
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 137 860 27 646
  5.2 Ostatní závazky 102 367 −1 230
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 138 836 −28 527
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 735 2 033
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 410 2 709
  8.1 Vklady a ostatní závazky 13 410 2 709
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 263 0
10 Ostatní pasiva 221 747 417
11 Účty přecenění 394 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 99 808 −3
Pasiva celkem 3 697 302 24 664

Kontakty pro média