Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 1 d.

2017 m. rugsėjo 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. rugsėjo 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 259,4 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. rugpjūčio 31 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 285,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 1 142,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 66,6 mlrd. eurų – iki 158,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 36,7 mlrd. eurų – iki 146,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. rugpjūčio 30 d., baigėsi 7,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 5,9 mlrd. eurų vertės operacija.

2017 m. rugsėjo 1 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 2,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 628,3 mlrd. eurų (palyginti su 593,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 10,3 mlrd. eurų – iki 2 170,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. rugsėjo 1 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,5 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

4,9 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

228,0 mlrd. eurų

+0,6 mlrd. eurų

–0,3 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,5 mlrd. eurų

+0,1 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

107,3 mlrd. eurų

+1,1 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 707,1 mlrd. eurų

+9,0 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

91,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 32,6 mlrd. eurų – iki 1 263,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 078 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 298 800 −390
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 466 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 224 334 −390
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 238 −1 387
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 448 231
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 448 231
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 774 663 −1 619
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 914 −1 354
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 768 553 −151
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 196 −114
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 59 205 −1 225
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 456 121 9 967
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 170 371 10 308
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 285 750 −340
8 Valdžios skola eurais 25 735 0
9 Kitas turtas 239 439 −733
Visas turtas 4 283 727 4 846
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 142 129 2 228
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 891 738 67 747
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 263 436 32 644
  2.2 Indėlių galimybė 628 279 35 119
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 23 −16
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 427 428
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 286 719 −65 588
  5.1 Valdžiai 158 758 −66 632
  5.2 Kiti įsipareigojimai 127 961 1 044
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 182 089 771
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 824 −549
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 127 −796
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 127 −796
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 705 0
10 Kiti įsipareigojimai 224 758 604
11 Perkainojimo sąskaitos 371 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 297 0
Visi įsipareigojimai 4 283 727 4 846

Kontaktai žiniasklaidai