Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. septembra 2017

5. september 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. septembra 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 259,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

31. avgust 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

35 mio USD

35 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 285,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,2 milijarde EUR na 1.142,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 66,6 milijarde EUR na 158,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 36,7 milijarde EUR na 146,4 milijarde EUR. V sredo, 30. avgusta 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 7,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 5,9 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 2,9 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 628,3 milijarde EUR (v primerjavi s 593,2 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 10,3 milijarde EUR na 2.170,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 1. septembra 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

7,5 milijarde EUR

-

-

Drugi program nakupa kritih obveznic

4,9 milijarde EUR

-

–0,0 milijarde EUR

Tretji program nakupa kritih obveznic

228,0 milijarde EUR

+0,6 milijarde EUR

–0,3 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,5 milijarde EUR

+0,1 milijarde EUR

–0,1 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

107,3 milijarde EUR

+1,1 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.707,1 milijarde EUR

+9,0 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

91,2 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 32,6 milijarde EUR na 1.263,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.078 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 298.800 −390
  2.1 Terjatve do MDS 74.466 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 224.334 −390
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 34.238 −1.387
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.448 231
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.448 231
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 774.663 −1.619
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.914 −1.354
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 768.553 −151
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 196 −114
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 59.205 −1.225
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.456.121 9.967
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.170.371 10.308
  7.2 Drugi vrednostni papirji 285.750 −340
8 Javni dolg v eurih 25.735 0
9 Druga sredstva 239.439 −733
Skupaj sredstva 4.283.727 4.846
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.142.129 2.228
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.891.738 67.747
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.263.436 32.644
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 628.279 35.119
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 23 −16
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.427 428
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 286.719 −65.588
  5.1 Sektor država 158.758 −66.632
  5.2 Druge obveznosti 127.961 1.044
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 182.089 771
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.824 −549
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.127 −796
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.127 −796
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.705 0
10 Druge obveznosti 224.758 604
11 Računi prevrednotenja 371.913 0
12 Kapital in rezerve 102.297 0
Skupaj obveznosti 4.283.727 4.846

Stiki za medije