De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 september 2017

5 september 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 1 september 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 259,4 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

31 augustus 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 35 miljoen

USD 35 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 285,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,2 miljard naar EUR 1.142,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 66,6 miljard naar EUR 158,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 36,7 miljard naar EUR 146,4 miljard. Op woensdag 30 augustus 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 7,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 5,9 miljard, met een looptijd van zeven dagen, afgewikkeld.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 2,9 miljard afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 628,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 593,2 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 10,3 miljard naar EUR 2.170,4 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 1 september 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 7,5 miljard

-

-

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 4,9 miljard

-

-EUR 0,0 miljard

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 228,0 miljard

+EUR 0,6 miljard

-EUR 0,3 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,5 miljard

+EUR 0,1 miljard

-EUR 0,1 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 107,3 miljard

+EUR 1,1 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.707,1 miljard

+EUR 9,0 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 91,2 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 32,6 miljard naar EUR 1.263,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.078 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 298.800 −390
  2.1 Vorderingen op het IMF 74.466 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 224.334 −390
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.238 −1.387
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.448 231
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.448 231
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 774.663 −1.619
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.914 −1.354
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 768.553 −151
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 196 −114
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 59.205 −1.225
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.456.121 9.967
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.170.371 10.308
  7.2 Overige waardepapieren 285.750 −340
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.735 0
9 Overige activa 239.439 −733
Totaal activa 4.283.727 4.846
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.142.129 2.228
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.891.738 67.747
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.263.436 32.644
  2.2 Depositofaciliteit 628.279 35.119
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 23 −16
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.427 428
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 286.719 −65.588
  5.1 Overheid 158.758 −66.632
  5.2 Overige verplichtingen 127.961 1.044
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 182.089 771
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.824 −549
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.127 −796
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.127 −796
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.705 0
10 Overige passiva 224.758 604
11 Herwaarderingsrekeningen 371.913 0
12 Kapitaal en reserves 102.297 0
Totaal passiva 4.283.727 4.846

Contactpersonen voor de media