Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 1. septembrī

2017. gada 5. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 1. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 259.4 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 31. augusts

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

35 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 285.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 1 142.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 66.6 mljrd. euro (līdz 158.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 36.7 mljrd. euro (līdz 146.4 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 30. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 7.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 5.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2.9 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 628.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 593.2 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 10.3 mljrd. euro (līdz 2 170.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 1. septembrī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.5 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

4.9 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

228.0 mljrd. euro

+0.6 mljrd. euro

–0.3 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.5 mljrd. euro

+0.1 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

107.3 mljrd. euro

+1.1 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 707.1 mljrd. euro

+9.0 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

91.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 32.6 mljrd. euro (līdz 1 263.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 078 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 298 800 −390
  2.1 SVF debitoru parādi 74 466 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 224 334 −390
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34 238 −1 387
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 448 231
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 448 231
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 774 663 −1 619
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 914 −1 354
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 768 553 −151
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 196 −114
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 59 205 −1 225
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 456 121 9 967
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 170 371 10 308
  7.2 Pārējie vērtspapīri 285 750 −340
8 Valdības parāds euro 25 735 0
9 Pārējie aktīvi 239 439 −733
Kopā aktīvi 4 283 727 4 846
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 142 129 2 228
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 891 738 67 747
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 263 436 32 644
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 628 279 35 119
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 23 −16
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 8 427 428
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 286 719 −65 588
  5.1 Saistības pret valdību 158 758 −66 632
  5.2 Pārējās saistības 127 961 1 044
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 182 089 771
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 824 −549
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 127 −796
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 127 −796
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 705 0
10 Pārējās saistības 224 758 604
11 Pārvērtēšanas konti 371 913 0
12 Kapitāls un rezerves 102 297 0
Kopā pasīvi 4 283 727 4 846

Kontaktinformācija presei