Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към
1 септември 2017 г.

5 септември 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 1 септември 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 259,4 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

31 август 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

35 млн. щатски долара

35 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 285,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,2 млрд. евро до 1142,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 66,6 млрд. евро до 158,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 36,7 млрд. евро до 146,4 млрд. евро. На 30 август 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 7,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 5,9 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 2,9 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 628,3 млрд. евро (при 593,2 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 10,3 млрд. евро до 2170,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 1 септември 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

7,5 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

4,9 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

228,0 млрд. евро

+0,6 млрд. евро

-0,3 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,5 млрд. евро

+0,1 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

107,3 млрд. евро

+1,1 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1707,1 млрд. евро

+9,0 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

91,2 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 32,6 млрд. евро до 1263,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 078 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 298 800 −390
  2.1 Вземания от МВФ 74 466 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 224 334 −390
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 238 −1 387
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 16 448 231
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 448 231
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 774 663 −1 619
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 914 −1 354
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 768 553 −151
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 196 −114
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 59 205 −1 225
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 456 121 9 967
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 170 371 10 308
  7.2 Други ценни книжа 285 750 −340
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 735 0
9 Други активи 239 439 −733
Общо активи 4 283 727 4 846
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 142 129 2 228
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 891 738 67 747
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 263 436 32 644
  2.2 Депозитно улеснение 628 279 35 119
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 23 −16
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 427 428
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 286 719 −65 588
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 158 758 −66 632
  5.2 Други задължения 127 961 1 044
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 182 089 771
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 824 −549
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 127 −796
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 127 −796
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 705 0
10 Други задължения 224 758 604
11 Сметки за преоценка 371 913 0
12 Капитал и резерви 102 297 0
Общо пасиви 4 283 727 4 846

Данни за контакт за медиите