Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. september 2017

5. september 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. september 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 259,4 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

31. august 2017:

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

USD 35 mio.

USD 35 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,3 mia. euro til 285,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,2 mia. euro til 1.142,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 66,6 mia. euro til 158,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 36,7 mia. euro til 146,4 mia. euro. Onsdag den 30. august 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 7,3 mia. euro, og en ny på 5,9 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 3 mia. euro, og en ny på 2,9 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 628,3 mia. euro (mod 593,2 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 10,3 mia. euro til 2.170,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 1. september 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,5 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

4,9 mia. euro

-

-0,0 mia. euro

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

228,0 mia. euro

+0,6 mia. euro

-0,3 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,5 mia. euro

+0,1 mia. euro

-0,1 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

107,3 mia. euro

+1,1 mia. euro

-

Opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor

1.707,1 mia. euro

+9,0 mia. euro

-0,0 mia. euro

Securities Markets Programme

91,2 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 32,6 mia. euro til 1.263,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.078 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 298.800 −390
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.466 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 224.334 −390
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.238 −1.387
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.448 231
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.448 231
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 774.663 −1.619
  5.1 Primære markedsoperationer 5.914 −1.354
  5.2 Langfristede markedsoperationer 768.553 −151
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 196 −114
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 59.205 −1.225
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.456.121 9.967
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.170.371 10.308
  7.2 Andre værdipapirer 285.750 −340
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.735 0
9 Andre aktiver 239.439 −733
Aktiver i alt 4.283.727 4.846
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.142.129 2.228
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.891.738 67.747
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.263.436 32.644
  2.2 Indlånsfacilitet 628.279 35.119
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 23 −16
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.427 428
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 286.719 −65.588
  5.1 Offentlig forvaltning og service 158.758 −66.632
  5.2 Andre forpligtelser 127.961 1.044
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 182.089 771
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 6.824 −549
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.127 −796
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.127 −796
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.705 0
10 Andre forpligtelser 224.758 604
11 Revalueringskonti 371.913 0
12 Kapital og reserver 102.297 0
Passiver i alt 4.283.727 4.846

Medie- og pressehenvendelser