Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 września 2017 roku

5 września 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 1.09.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR, do 259,4 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

31.08.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

35 mln USD

35 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,3 mld EUR, do 285,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,2 mld EUR, do 1142,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 66,6 mld EUR, do 158,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 36,7 mld EUR, do 146,4 mld EUR. W środę 30.08.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 7,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 5,9 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,9 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 628,3 mld EUR (wobec 593,2 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 10,3 mld EUR, do 2170,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 1.09.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

7,5 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

4,9 mld EUR

−0,0 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

228,0 mld EUR

+0,6 mld EUR

−0,3 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,5 mld EUR

+0,1 mld EUR

−0,1 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

107,3 mld EUR

+1,1 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1707,1 mld EUR

+9,0 mld EUR

−0,0 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

91,2 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 32,6 mld EUR, do 1263,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.078 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 298.800 −390
  2.1 Należności od MFW 74.466 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 224.334 −390
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.238 −1.387
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.448 231
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.448 231
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 774.663 −1.619
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.914 −1.354
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 768.553 −151
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 196 −114
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 59.205 −1.225
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.456.121 9.967
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.170.371 10.308
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 285.750 −340
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.735 0
9 Pozostałe aktywa 239.439 −733
Aktywa razem 4.283.727 4.846
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.142.129 2.228
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.891.738 67.747
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.263.436 32.644
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 628.279 35.119
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 23 −16
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.427 428
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 286.719 −65.588
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 158.758 −66.632
  5.2 Pozostałe zobowiązania 127.961 1.044
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 182.089 771
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.824 −549
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.127 −796
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.127 −796
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.705 0
10 Pozostałe pasywa 224.758 604
11 Różnice z wyceny 371.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.297 0
Pasywa razem 4.283.727 4.846

Kontakt z mediami