Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. august 2017

15. august 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. august 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 260,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

10. august 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

35 mio. USD

35 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,2 mia. euro til 286,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,2 mia. euro til 1.145,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 11,2 mia. euro til 158,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 7,7 mia. euro til 144 mia. euro. Onsdag den 9. august 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 4,3 mia. euro, og en ny på 4,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 629,4 mia. euro (mod 621,3 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 11,5 mia. euro til 2.139,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 11. august 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,5 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

4,9 mia. euro

-

-

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

226,1 mia. euro

+0,6 mia. euro

-

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,8 mia. euro

+0,1 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

104,5 mia. euro

+1,1 mia. euro

-

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.680,7 mia. euro

+9,7 mia. euro

-

Securities Markets Programme

91,2 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5 mia. euro til 1.240,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.092 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 301.235 1.995
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.452 9
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 226.783 1.986
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.252 −1.665
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.909 −524
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.909 −524
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 773.484 339
  5.1 Primære markedsoperationer 4.591 324
  5.2 Langfristede markedsoperationer 768.704 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 189 15
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 61.418 −2.194
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.425.996 11.218
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.139.682 11.464
  7.2 Andre værdipapirer 286.314 −245
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.735 0
9 Andre aktiver 237.835 301
Aktiver i alt 4.255.955 9.471
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.145.941 1.198
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.870.396 3.131
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.240.942 −4.957
  2.2 Indlånsfacilitet 629.418 8.096
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 36 −8
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.682 −754
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 285.528 11.797
  5.1 Offentlig forvaltning og service 158.279 11.191
  5.2 Andre forpligtelser 127.249 607
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 171.334 −4.426
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 8.741 −148
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.758 230
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.758 230
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.705 0
10 Andre forpligtelser 222.661 −1.557
11 Revalueringskonti 371.913 0
12 Kapital og reserver 102.297 0
Passiver i alt 4.255.955 9.471

Medie- og pressehenvendelser