Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. rugpjūčio 11 d.

2017 m. rugpjūčio 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. rugpjūčio 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 260,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. rugpjūčio 10 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 286,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 1 145,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,2 mlrd. eurų – iki 158,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,7 mlrd. eurų – iki 144 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. rugpjūčio 9 d., baigėsi 4,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 4,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite, ir buvo 0,2 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 629,4 mlrd. eurų (palyginti su 621,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 11,5 mlrd. eurų – iki 2 139,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. rugpjūčio 11 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,5 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

4,9 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

226,1 mlrd. eurų

+0,6 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,8 mlrd. eurų

+0,1 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

104,5 mlrd. eurų

+1,1 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 680,7 mlrd. eurų

+9,7 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

91,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5 mlrd. eurų – iki 1 240,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 092 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 301 235 1 995
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 452 9
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 226 783 1 986
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 252 −1 665
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 909 −524
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 909 −524
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 773 484 339
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 4 591 324
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 768 704 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 189 15
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 61 418 −2 194
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 425 996 11 218
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 139 682 11 464
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 286 314 −245
8 Valdžios skola eurais 25 735 0
9 Kitas turtas 237 835 301
Visas turtas 4 255 955 9 471
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 145 941 1 198
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 870 396 3 131
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 240 942 −4 957
  2.2 Indėlių galimybė 629 418 8 096
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 36 −8
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 682 −754
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 285 528 11 797
  5.1 Valdžiai 158 279 11 191
  5.2 Kiti įsipareigojimai 127 249 607
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 171 334 −4 426
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 741 −148
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 758 230
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 758 230
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 705 0
10 Kiti įsipareigojimai 222 661 −1 557
11 Perkainojimo sąskaitos 371 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 297 0
Visi įsipareigojimai 4 255 955 9 471

Kontaktai žiniasklaidai