De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 augustus 2017

15 augustus 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 11 augustus 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 260,3 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

10 augustus 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 35 miljoen

USD 35 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 286,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,2 miljard naar EUR 1.145,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 11,2 miljard naar EUR 158,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 7,7 miljard naar EUR 144 miljard. Op woensdag 9 augustus 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 4,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 4,6 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 629,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 621,3 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 11,5 miljard naar EUR 2.139,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 11 augustus 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 7,5 miljard

-

-

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 4,9 miljard

-

-

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 226,1 miljard

+EUR 0,6 miljard

-

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,8 miljard

+EUR 0,1 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 104,5 miljard

+EUR 1,1 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.680,7 miljard

+EUR 9,7 miljard

-

Programma voor de effectenmarkten

EUR 91,2 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5 miljard naar EUR 1.240,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.092 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 301.235 1.995
  2.1 Vorderingen op het IMF 74.452 9
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 226.783 1.986
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.252 −1.665
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.909 −524
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.909 −524
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 773.484 339
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 4.591 324
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 768.704 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 189 15
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 61.418 −2.194
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.425.996 11.218
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.139.682 11.464
  7.2 Overige waardepapieren 286.314 −245
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.735 0
9 Overige activa 237.835 301
Totaal activa 4.255.955 9.471
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.145.941 1.198
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.870.396 3.131
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.240.942 −4.957
  2.2 Depositofaciliteit 629.418 8.096
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 36 −8
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.682 −754
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 285.528 11.797
  5.1 Overheid 158.279 11.191
  5.2 Overige verplichtingen 127.249 607
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 171.334 −4.426
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.741 −148
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.758 230
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.758 230
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.705 0
10 Overige passiva 222.661 −1.557
11 Herwaarderingsrekeningen 371.913 0
12 Kapitaal en reserves 102.297 0
Totaal passiva 4.255.955 9.471

Contactpersonen voor de media