Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. avgusta 2017

15. avgust 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. avgusta 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 260,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

10. avgust 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

35 mio USD

35 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 286,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,2 milijarde EUR na 1.145,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 11,2 milijarde EUR na 158,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 7,7 milijarde EUR na 144 milijard EUR. V sredo, 9. avgusta 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 4,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 4,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 629,4 milijarde EUR (v primerjavi s 621,3 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 11,5 milijarde EUR na 2.139,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 11. avgusta 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

7,5 milijarde EUR

-

-

Drugi program nakupa kritih obveznic

4,9 milijarde EUR

-

-

Tretji program nakupa kritih obveznic

226,1 milijarde EUR

+0,6 milijarde EUR

-

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,8 milijarde EUR

+0,1 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

104,5 milijarde EUR

+1,1 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.680,7 milijarde EUR

+9,7 milijarde EUR

-

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

91,2 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 5 milijard EUR na 1.240,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.092 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 301.235 1.995
  2.1 Terjatve do MDS 74.452 9
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 226.783 1.986
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 35.252 −1.665
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.909 −524
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.909 −524
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 773.484 339
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 4.591 324
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 768.704 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 189 15
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 61.418 −2.194
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.425.996 11.218
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.139.682 11.464
  7.2 Drugi vrednostni papirji 286.314 −245
8 Javni dolg v eurih 25.735 0
9 Druga sredstva 237.835 301
Skupaj sredstva 4.255.955 9.471
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.145.941 1.198
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.870.396 3.131
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.240.942 −4.957
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 629.418 8.096
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 36 −8
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.682 −754
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 285.528 11.797
  5.1 Sektor država 158.279 11.191
  5.2 Druge obveznosti 127.249 607
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 171.334 −4.426
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.741 −148
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.758 230
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.758 230
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.705 0
10 Druge obveznosti 222.661 −1.557
11 Računi prevrednotenja 371.913 0
12 Kapital in rezerve 102.297 0
Skupaj obveznosti 4.255.955 9.471

Stiki za medije