Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 11. kolovoza 2017.

15. kolovoza 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 11. kolovoza 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 mlrd. EUR na 260,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

10. kolovoza 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,2 mlrd. EUR na 286,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1,2 mlrd. EUR na 1.145,9 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 11,2 mlrd. EUR na 158,3 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 7,7 mlrd. EUR na 144 mlrd. EUR. U srijedu, 9. kolovoza 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 4,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 4,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 629,4 mlrd. EUR (u odnosu na 621,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 11,5 mlrd. EUR na 2.139,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 11. kolovoza 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,5 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

4,9 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

226,1 mlrd. EUR

+0,6 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,8 mlrd. EUR

+0,1 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

104,5 mlrd. EUR

+1,1 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.680,7 mlrd. EUR

+9,7 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

91,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 5 mlrd. EUR na 1.240,9 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 092 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 301 235 1 995
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 452 9
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 226 783 1 986
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 35 252 −1 665
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 15 909 −524
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 15 909 −524
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 773 484 339
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 4 591 324
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 768 704 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 189 15
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 61 418 −2 194
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 425 996 11 218
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 139 682 11 464
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 286 314 −245
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 735 0
9 Ostala imovina 237 835 301
Ukupno imovina 4 255 955 9 471
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 145 941 1 198
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 870 396 3 131
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 240 942 −4 957
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 629 418 8 096
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 36 −8
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 682 −754
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 285 528 11 797
  5.1 Opća država 158 279 11 191
  5.2 Ostale obveze 127 249 607
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 171 334 −4 426
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 741 −148
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 758 230
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 758 230
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 705 0
10 Ostale obveze 222 661 −1 557
11 Računi revalorizacije 371 913 0
12 Kapital i pričuve 102 297 0
Ukupno obveze 4 255 955 9 471

Kontaktni podatci za medije