Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 augusti 2017

15 augusti 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 11 augusti 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 260,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

10 augusti 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

35 miljoner USD

35 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 286,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 1 145,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 11,2 miljarder EUR till 158,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 7,7 miljarder EUR till 144 miljarder EUR. Onsdagen den 9 augusti 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 4,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 4,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 629,4 miljarder EUR (jämfört med 621,3 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 11,5 miljarder EUR till 2 139,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 11 augusti 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

7,5 miljarder EUR

-

-

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

4,9 miljarder EUR

-

-

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

226,1 miljarder EUR

+0,6 miljarder EUR

-

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,8 miljarder EUR

+0,1 miljard EUR

-0,0 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

104,5 miljarder EUR

+1,1 miljarder EUR

-

Program för köp av offentliga värdepapper

1 680,7 miljarder EUR

+9,7 miljarder EUR

-

Program för värdepappersmarknaderna

91,2 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5 miljarder EUR till 1 240,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.092 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 301.235 1.995
  2.1 Fordringar på IMF 74.452 9
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 226.783 1.986
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.252 −1.665
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.909 −524
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.909 −524
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 773.484 339
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 4.591 324
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 768.704 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 189 15
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 61.418 −2.194
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.425.996 11.218
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.139.682 11.464
  7.2 Andra värdepapper 286.314 −245
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.735 0
9 Övriga tillgångar 237.835 301
Summa tillgångar 4.255.955 9.471
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.145.941 1.198
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.870.396 3.131
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.240.942 −4.957
  2.2 Inlåningsfacilitet 629.418 8.096
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 36 −8
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.682 −754
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 285.528 11.797
  5.1 Offentliga sektorn 158.279 11.191
  5.2 Övriga skulder 127.249 607
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 171.334 −4.426
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.741 −148
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.758 230
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.758 230
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.705 0
10 Övriga skulder 222.661 −1.557
11 Värderegleringskonton 371.913 0
12 Eget kapital 102.297 0
Summa skulder 4.255.955 9.471

Kontakt för media