Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. máju 2017

30. mája 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. mája 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,4 mld. EUR na 278,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

26. mája 2017

6-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

40 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 296,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1 mld. EUR na 1 124,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 32,2 mld. EUR na 209,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 3,8 mld. EUR na 194,5 mld. EUR. V stredu 24. mája 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 14 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 15,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 588,9 mld. EUR (v porovnaní s 590,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,5 mld. EUR na 2 002,4 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 26. máju 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

8,3 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

5,8 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

219,3 mld. EUR

+0,7 mld. EUR

-0,6 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

23,7 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,4 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

89,2 mld. EUR

+2,3 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 557,7 mld. EUR

+11,3 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

98,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 10 mld. EUR na 1 159,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 404 102 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 321 157 546
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 438 40
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 243 719 506
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 311 −2 347
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 905 −1 529
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 15 905 −1 529
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 783 458 1 961
  5.1 Hlavné refinančné operácie 15 916 1 939
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 767 304 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 238 22
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 75 885 −2 680
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 299 148 13 973
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 002 444 13 461
  7.2 Ostatné cenné papiere 296 704 512
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 372 0
9 Ostatné aktíva 239 346 67
Aktíva spolu 4 195 685 9 991
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 124 129 966
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 748 426 −11 838
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 159 489 −10 020
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 588 886 −1 837
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 51 18
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 10 273 655
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 353 144 38 620
  5.1 Verejná správa 209 286 32 176
  5.2 Ostatné záväzky 143 858 6 444
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 145 494 −16 537
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 859 −814
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 099 −541
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 099 −541
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 048 0
10 Ostatné pasíva 226 883 −534
11 Účty precenenia 412 030 0
12 Základné imanie a rezervy 102 298 15
Pasíva spolu 4 195 685 9 991

Kontakt pre médiá