Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. maja 2017

30. maj 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. maja 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 278,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

26. maj 2017

6-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

40 mio USD

35 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 296,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1 milijardo EUR na 1.124,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 32,2 milijarde EUR na 209,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 3,8 milijarde EUR na 194,5 milijarde EUR. V sredo, 24. maja 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 14 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 15,9 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 588,9 milijarde EUR (v primerjavi s 590,7 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,5 milijarde EUR na 2.002,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 26. maja 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

8,3 milijarde EUR

-

-

Drugi program nakupa kritih obveznic

5,8 milijarde EUR

-

–0,0 milijarde EUR

Tretji program nakupa kritih obveznic

219,3 milijarde EUR

+0,7 milijarde EUR

–0,6 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

23,7 milijarde EUR

+0,2 milijarde EUR

–0,4 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

89,2 milijarde EUR

+2,3 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.557,7 milijarde EUR

+11,3 milijarde EUR

-

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

98,4 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 10 milijard EUR na 1.159,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 404.102 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 321.157 546
  2.1 Terjatve do MDS 77.438 40
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 243.719 506
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 30.311 −2.347
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.905 −1.529
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.905 −1.529
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 783.458 1.961
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 15.916 1.939
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 767.304 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 238 22
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 75.885 −2.680
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.299.148 13.973
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.002.444 13.461
  7.2 Drugi vrednostni papirji 296.704 512
8 Javni dolg v eurih 26.372 0
9 Druga sredstva 239.346 67
Skupaj sredstva 4.195.685 9.991
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.124.129 966
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.748.426 −11.838
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.159.489 −10.020
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 588.886 −1.837
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 51 18
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 10.273 655
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 353.144 38.620
  5.1 Sektor država 209.286 32.176
  5.2 Druge obveznosti 143.858 6.444
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 145.494 −16.537
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.859 −814
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.099 −541
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.099 −541
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.048 0
10 Druge obveznosti 226.883 −534
11 Računi prevrednotenja 412.030 0
12 Kapital in rezerve 102.298 15
Skupaj obveznosti 4.195.685 9.991

Stiki za medije