Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. gegužės 26 d.

2017 m. gegužės 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. gegužės 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 278,5 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. gegužės 26 d.

6 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

40 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 296,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 1 124,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 32,2 mlrd. eurų – iki 209,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 194,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. gegužės 24 d., baigėsi 14 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 15,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite, ir buvo 0,2 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 588,9 mlrd. eurų (palyginti su 590,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,5 mlrd. eurų – iki 2 002,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. gegužės 26 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

8,3 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

5,8 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

219,3 mlrd. eurų

+0,7 mlrd. eurų

–0,6 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

23,7 mlrd. eurų

+0,2 mlrd. eurų

–0,4 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

89,2 mlrd. eurų

+2,3 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 557,7 mlrd. eurų

+11,3 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

98,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10 mlrd. eurų – iki 1 159,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 404 102 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 321 157 546
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 438 40
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 243 719 506
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 311 −2 347
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 905 −1 529
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 905 −1 529
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 783 458 1 961
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 15 916 1 939
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 767 304 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 238 22
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 75 885 −2 680
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 299 148 13 973
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 002 444 13 461
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 296 704 512
8 Valdžios skola eurais 26 372 0
9 Kitas turtas 239 346 67
Visas turtas 4 195 685 9 991
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 124 129 966
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 748 426 −11 838
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 159 489 −10 020
  2.2 Indėlių galimybė 588 886 −1 837
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 51 18
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 10 273 655
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 353 144 38 620
  5.1 Valdžiai 209 286 32 176
  5.2 Kiti įsipareigojimai 143 858 6 444
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 145 494 −16 537
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 859 −814
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 099 −541
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 099 −541
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 048 0
10 Kiti įsipareigojimai 226 883 −534
11 Perkainojimo sąskaitos 412 030 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 298 15
Visi įsipareigojimai 4 195 685 9 991

Kontaktai žiniasklaidai