Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. květnu 2017

30. května 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. května 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 278,5 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

26. května 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 6 dní

40 mil. USD

35 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 296,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1 mld. EUR na 1 124,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 32,2 mld. EUR na 209,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 3,8 mld. EUR na 194,5 mld. EUR. Ve středu 24. května 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 14 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 15,9 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (prakticky beze změny ve srovnání s předchozím týdnem), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 588,9 mld. EUR (ve srovnání s 590,7 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,5 mld. EUR na 2 002,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 26. květnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

8,3 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

5,8 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

219,3 mld. EUR

+0,7 mld. EUR

-0,6 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

23,7 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,4 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

89,2 mld. EUR

+2,3 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 557,7 mld. EUR

+11,3 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

98,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 10 mld. EUR na 1 159,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 404 102 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 321 157 546
  2.1 Pohledávky za MMF 77 438 40
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 243 719 506
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 311 −2 347
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 905 −1 529
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 905 −1 529
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 783 458 1 961
  5.1 Hlavní refinanční operace 15 916 1 939
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 767 304 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 238 22
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 75 885 −2 680
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 299 148 13 973
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 002 444 13 461
  7.2 Ostatní cenné papíry 296 704 512
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 372 0
9 Ostatní aktiva 239 346 67
Aktiva celkem 4 195 685 9 991
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 124 129 966
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 748 426 −11 838
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 159 489 −10 020
  2.2 Vkladová facilita 588 886 −1 837
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 51 18
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 10 273 655
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 353 144 38 620
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 209 286 32 176
  5.2 Ostatní závazky 143 858 6 444
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 145 494 −16 537
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 859 −814
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 099 −541
  8.1 Vklady a ostatní závazky 11 099 −541
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 048 0
10 Ostatní pasiva 226 883 −534
11 Účty přecenění 412 030 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 298 15
Pasiva celkem 4 195 685 9 991

Kontakty pro média