Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 maja 2017 roku

30 maja 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 26.05.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR, do 278,5 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

26.05.2017

6-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

40 mln USD

35 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld EUR, do 296,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1 mld EUR, do 1124,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 32,2 mld EUR, do 209,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 3,8 mld EUR, do 194,5 mld EUR. W środę 24.05.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 14 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 15,9 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 588,9 mld EUR (wobec 590,7 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,5 mld EUR, do 2002,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 26.05.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

8,3 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

5,8 mld EUR

-0,0 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

219,3 mld EUR

+0,7 mld EUR

-0,6 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

23,7 mld EUR

+0,2 mld EUR

-0,4 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

89,2 mld EUR

+2,3 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1557,7 mld EUR

+11,3 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

98,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 10 mld EUR, do 1159,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 404.102 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 321.157 546
  2.1 Należności od MFW 77.438 40
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 243.719 506
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.311 −2.347
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.905 −1.529
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.905 −1.529
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 783.458 1.961
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 15.916 1.939
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 767.304 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 238 22
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 75.885 −2.680
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.299.148 13.973
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.002.444 13.461
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 296.704 512
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.372 0
9 Pozostałe aktywa 239.346 67
Aktywa razem 4.195.685 9.991
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.124.129 966
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.748.426 −11.838
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.159.489 −10.020
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 588.886 −1.837
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 51 18
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 10.273 655
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 353.144 38.620
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 209.286 32.176
  5.2 Pozostałe zobowiązania 143.858 6.444
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 145.494 −16.537
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.859 −814
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.099 −541
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.099 −541
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.048 0
10 Pozostałe pasywa 226.883 −534
11 Różnice z wyceny 412.030 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.298 15
Pasywa razem 4.195.685 9.991

Kontakt z mediami